วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิโรจน์ มูสิกะเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 จัดเวทีประชาคมเพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้างโครงการฝายยางขาคีม หมู่ที่ 4 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ แก้ปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค โดยมีผู้นำในท้องที่ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมการประชาคมดังกล่าวฯจำนวน 30 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดสิทธิโชค ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง