วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกฤษณ์ โจ้งจาบ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 จัดเวทีประชาคมเพื่อตรียมการก่อสร้างโครงการแก้มลิงบ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ให้มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค โดยมีผู้นำในท้องที่ และชาวบ้าน เข้าร่วมการประชาคมดังกล่าวจำนวน 80 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง