วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายธนิษฐ์ หยูทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง นายชาญวิทย์ สุทเธนทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1,2 และ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาดีเด่นระดับสำนักงานชลประทานที่ 16 ประจำปี 2565 โดยนำเสนอผ่านโปรแกรม Zoom meeting ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตรัง