วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นายชำนาญ วิเชียรโสภณ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน โครงการชลประทานตรัง ร่วมกับ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลงานประทานที่ 16 ตรวจสอบมลพิษทางอากาศ และระดับเสียงจากท่อไอเสียรถยนต์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ณ โครงการชลประทานตรัง