วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจรูญศักดิ์ สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (ACU Conference) เพื่อบูรณาการทำงานภายใต้โครงการฯ และชี้แจ้งข้อมูลข่าวสาร นโยบายและภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายชาญวิทย์ สุทเธนทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง