วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายธนิษฐ์ หยูทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณอาคารที่ทำการของแต่ละฝ่ายในสังกัด ได้แก่ อาคารที่ทำการโครงการชลประทานตรัง ห้องประชุม ห้องน้ำ บริเวณทางเดิน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรมชลประทาน เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)