วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธนิษฐ์ หยูทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง นายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาที่ 1- 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแนวทางการทำรายงานตามแบบฟอร์มการบริหารสัญญา ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานตรัง