ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์กรมชลประทาน ด้านการจัดการน้ำ
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายธนิษฐ์ หยูทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์กรมชลประทาน ด้านการจัดการน้ำ โดยมี นายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ VDO Conference ห้อง 2106 ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานตรัง เพื่อให้การจัดทำกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์กรมชลประทาน ด้านการจัดการน้ำ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำ