วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนิษฐ์ หยูทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้สั่งการให้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ยานพาหนะของฝ่ายช่างกล โดยได้จัดให้มีการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อภายในรถยนต์โดยสาร รถยนต์ตรวจตรวจการณ์ และรถยนต์นั่งทั่วไป เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกรมชลประทาน ณ โครงการชลประทานตรัง