วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนิษฐ์ หยูทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง เป็นประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference ห้อง 3004 กรมชลประทาน สามเสน โดยมี หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานตรัง