วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนิษฐ์ หยูทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง นายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาที่ 1- 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานตรัง