วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนิษฐ์ หยูทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง เป็นประธานเข้าร่วมกิจกรรม “ปิดจ๊อบส่งน้ำฤดูแล้ง เดินหน้ารับมือฤดูฝน ปี 2564” ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน โดยมีนายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายชำนาญ วิเชียรโสภณ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานตรัง เพื่อเป็นการสรุปผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2564 ตลอดจนการเตรียมรับมือและการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำต่อไป