วิสัยทัศน์

“กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580”

พันธกิจ

 1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
 2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
 3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

ค่านิยมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

HOPE

 • Honesty : ซื่อสัตย์ , เสมอภาค , โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
 • Ownership : มีความรับผิดชอบ , ทำงานเป็นทีมเดียวกัน , มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
 • Prompt to change : พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง , ยอมรับฟังความคิดเห็น
 • Establish : กล้าคิด กล้าทำ กล้านำองค์กร , มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ค่านิยมองค์กรของกรมชลประทาน

Water for all

 • Work Smart : เก่งงานเก่งคิด
 • Accountability : รับผิดชอบงาน
 • Teamwork & Networking : ร่วมมือร่วมประสาน
 • Expertise : เชี่ยวชาญงานที่ทำ
 • Responsiveness : นำประโยชน์สู่ประชาชน

วัฒนธรรมกรมชลประทาน

เชียวชาญเรื่องน้ำ ทำงานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชน
กรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัย ใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

แผนที่ยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 มิติ 10 เป้าประสงค์ ดังนี้

 1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ มี 5 เป้าประสงค์
 2. มิติคุณภาพการให้บริการ มี 2 เป้าประสงค์
 3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มี 3 เป้าประสงค์
 4. มิติการพัฒนาองค์กร มี 1 เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin-based Approach)
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ
 3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
 4. การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Paticipation)
 5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)