ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำและการใช้น้ำเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ดำเนินการเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการ รวมทั้งงานด้านเกษตรชลประทาน ประสานงานกับหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช การสำรวจเก็บสถิติผลผลิตด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุง
ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้ง
การจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี แบ่งงานภายในออกเป็น 3 งาน คือ

1. งานจัดสรรน้ำและสถิติ
2. งานวางแผนปรับปรุงบำรุงรักษา
3. งานเกษตรชลประทานและส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง

บุคลากรฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายชาญวิทย์ สุทเธนทร์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายวิษุวัฒน์ อายุสุข
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นางวิไลวรรณ จันทร์มัด
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2

นายเกรียงศักดิ์ เพชรมาศศรี
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายวิษณุ ทองสง
นายช่างชลประทาน

นายธนกฤษฏิ์ จันทร์เงิน
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์