ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกร

ในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำแบ่งงานภายในออกเป็น 3 งานคือ

1. งานส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง
2. งานปฏิบัติการ
3. งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา

โครงการฝายคลองนางน้อย


ที่ตั้ง เลขที่ 56 หมู่ที่ 10 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-574082

ประเภทหัวงาน ฝายทดน้ำก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2521

ลักษณะโครงการ เป็นโครงการชลประทานขนาดกลางประเภทเหมืองฝาย ลักษณะเป็นฝาย OGEE CREST ความยาว 30 เมตร สูง 4.10 เมตร ปริมาณน้ำผ่านฝายสูงสุด 250 ลบ.ม./นาที ประกอบด้วยช่องระบายทรายขนาดกว้าง 3.00 ม. สูง 2.60 ม. จำนวน 3 ช่อง มีเครื่องกว้านขนาด 4 ตัน
– ท่อระบายปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาด 1.25 x 1.50 ม. ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2.181 ลบ.ม./วินาที
– ท่อระบายปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ขนาด 1.25 x 1.25 ม. ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1.456 ลบ.ม./วินาที
พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 35,410 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 28,328 ไร่ ดูแลรับผิดชอบในเขต อำเภอเมือง อำเถอนาโยง และอำเภอกันตัง

โครงการกั้นน้ำนาท่ามเหนือ-ใต้


ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ประเภทหัวงาน คันกั้นน้ำ พื้นที่จำนวน 5 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปีพ.ศ.2495

ลักษณะโครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง ขนาดหลังคันกั้นน้ำกว้าง 6 ม. ยาว 6.5 กม. พร้อมทั้งท่อระบายน้ำตามแนวกันน้ำ จำนวน 5 แห่ง

พื้นที่รับประโยชน์ สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน จำนวน 7,500 ไร่

บุคลากรฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายประกอบ ยนต์อยู่
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายเตือน สุขเกษม
ช่างสำรวจ ช 3

นายอภิเดช เกลี้ยงนิล
ช่างฝีมือสนาม ช 3

นายอาจินต์ แก้วเกื้อกุล
ช่างฝีมือสนาม ช 2

นายบัญชา เหมไพบูลย์
ช่างก่อสร้าง ช 3

นายนิพัทธ์ แกล้วกล้า
ช่างก่อสร้าง ช 3

นางวรรณดี แก้วเกื้อกุล
พนักงานวัดระดับน้ำ บ 2

นายทวี ขวัญกลับ
ยาม

นายศตวรรษ จันทรเสนากุล
นายช่างชลประทาน