ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกร

ในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำแบ่งงานภายในออกเป็น 3 งานคือ

1. งานส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง
2. งานปฏิบัติการ
3. งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา

โครงการประตูระบายน้ำคลองกะลาเส

ที่ตั้ง บ้านควนกุน หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 075-293028
ประเภทหัวงาน ประตูระบายน้ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2536
ลักษณะโครงการ เป็นโครงการชลประทานขนาดกลางประเภทเหมืองฝ่าย
ลักษณะเป็นประตูระบายน้ำปิดกั้นคลองกะลาเสขนาด 6.50×6 เมตร จำนวนสามช่อง
ปริมาณน้ำสูงสุด 200 ลบ.ม./วินาที โดยมี
– ระบบส่งน้ำฝั่งขวา ประกอบด้วยคลองส่งน้ำจำนวน 6 สาย ความยาวรวม 11.010 กม.
– ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ประกอบด้วยคลองส่งน้ำจำนวน 11 สายความยาวรวม 32.390 กม.
รวมความยาวทั้งสิ้น 43.400 กม. พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 19,500 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 12,700 ไร่ ดูแลรับผิดชอบในเขตอำเภอสิเกา และอำเภอวังวิเศษ

โครงการอ่างเก็บน้ำพรุเตย
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านพรุเตย ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการชลประทานขนาดกลางประเภทอ่างเก็บน้ำ
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2553
อาคารประกอบหัวงาน เป็นคันดินบ่ออัดแน่นชนิด Zone Type Dam ความสูง 25.00 เมตร ยาว 160 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ความจุของอ่างเก็บที่ระดับน้ำเก็บกัก 1.120 ล้านลบ.ม. ความจุของอ่างที่ระดับน้ำต่ำสุด 0.480 ล้านลบ.ม
พื้นที่ได้รับประโยชน์ ส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรประมาณ 500 ไร่ และเพื่อการ อุปโภค – บริโภคของราษฎร 960 ครัวเรือน ประชากร 2,500 คน ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

บุคลากรฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายเอนกชัย โชคพิชิต
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายเทียนชัย คงทิพย์
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายวีรยุทธ บุญแก้วคง
นายช่างชลประทาน