ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกร

ในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำแบ่งงานภายในออกเป็น 3 งานคือ

1. งานส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง
2. งานปฏิบัติการ
3. งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา

โครงการประตูระบายน้ำคลองปะเหลียน

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-269238
ประเภทหัวงาน ประตูระบายน้ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2548
ลักษณะโครงการ เป็นโครงการชลประทานขนาดกลางประเภทเหมืองฝาย ลักษณะเป็นประตูระบายน้ำปิดกั้นคลองปะเหลียน ขนาด 5.00 x 6.00 ม. จำนวน 4 ช่อง ปริมาณน้ำเก็บกัก 150,000 ลบ.ม ปริมาณน้ำระบายสูงสุด 339 ลบ.ม /วินาที โดยมีคลองส่งน้ำจำนวน 4 สาย ความยาวรวม 24.204 กม. คลองระบายน่ำจำนวน 3 สาย ความยาวรวม 24.01 กม.
พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 14,000 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร่ ดูแลรับผิดชอบในเขต อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน และอำเภอหาดสำราญ

โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว (กำลังดำเนินการ)
ที่ตั้ง โครงการอยู่ในท้องที่ตำบลบางด้วน และตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ลักษณะของโครงการ งานขุดคลองลัด ความยาวรวม 8.710 กม. พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด 6.00×6.00 ม. ของคลองหินขวาง จำนวน 2 แห่ง และคลองปะเหลียนจำนวน 1 แห่ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับ ลดความเสียหายทางเศรฐกิจให้กับราษฎรปีละหลายล้านบาทช่วงเกิดอุทกภัย เนื่องจากช่วยเพิ่มการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก

บุคลากรฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

นายธัชเวชช์ ชูหว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

นายสุริยัน ลั่นสิน
ช่างก่อสร้าง ช 3

นายวิโรจน์ แซ่เตีย
ช่างฝีมือสนาม ช 3

นายไพรัตน์ แก้วกล
ช่างฝีมือสนาม ช 3

นางสาวภัทรพร โชคพิชิต
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2

นายวีระศักดิ์ ทองสกุล
นายช่างชลประทาน