ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกร

ในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำแบ่งงานภายในออกเป็น 3 งานคือ

1. งานส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง
2. งานปฏิบัติการ
3. งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 095 4198826
ประเภทหัวงาน  อ่างเก็บน้ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อ ปี พ.ศ.2543
ลักษณะโครงการ เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง (พระราชดำริ) ประเภทอ่างเก็บน้ำ ลักษณะเป็นเขื่อนดินชนิด Zone Type Dam กว้าง 8.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร สูง 40.00 เมตร ความจุระดับน้ำเก็บกัก 18.50 ล้าน ลบ.ม.

อาคารประกอบหัวงาน อาคารระบายน้ำล้น Side channel and chute Spillway สันฝายกว้าง 30 ม. สูง 2.00 ม. ยาว 319.40 ม. ระบายน้ำได้สูงสุด 120 ลบ.ม./นาที อาคารระบายน้ำท่อเหล็กขนาด 1.80 ม. ระบายน้ำสูงสุด 24 ลบ.ม./วินาที

ระบบส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ จำนวน 3 สาย
– สายที่ 1 ความยาว 8.800 กม.
– สายที่ 2 ความยาว 5.500 กม.
– สายที่ 3 ความยาว 1.800 กม.
ความยาวรวม 13.100 กม.

ที่ได้รับประโยชน์ พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 21,200 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 17,900 ไร่
ดูแลรับผิดชอบในเขต อำเภอห้วยยอด และอำเภอรัษฎา

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ส่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภค – บริโภค ในเขตเทศบาลอำเภอห้วยยอด, อบต.ท่างิ้ว, อบต. หนองช้างเแล่น และ อบต.เขากอบ
  2. ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร 17,900 ไร่ และเพื่อการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ
  3. เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่ และการปลูกหญ้าเลี้ยงโค
  4. การเลี้ยงปลาในบริเวณอ่างเก็บน้ำ

บุคลากรฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

นายวิโรจน์ มูสิกะเจริญ
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

นายเกรียงเดช พัฒนพงศ์
นายช่างชลประทาน

นายพาณิชย์ จิตรอักษร
พนักงานขับรถยนต์ ส 2