งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ ด้านบัญชี และการเงิน ด้านการเจ้าหน้าที่ ด้านพัสดุครุภัณฑ์ ด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ ด้านการติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานบริการด้านอื่นๆ รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ผลงานและกิจการของโครงการและหน่วยงานของกรมชลประทาน ผลการปฏิบัติงานชลประทานให้เกษตรกรได้เข้าใจอย่างถูกต้อง

บุคลากรงานบริหารทั่วไป

นางสาวสมศรี นาคพน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

หน่วยธุรการ

นางทิพย์ภาพร เพ็ชรเกิด
เจ้าพนักงานสถิติ

นางสาวภรณ์ศิริ เทพตรา
เจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยพัสดุ

นางกรองแก้ว ธนทวี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางพินจิตต์ ไชยสาลี
พนักงานเกษตร ส 3

นางฐานิฎฐ ปัจฉิมนันท์
พนักงานพิมพ์ ส 2

หน่วยการเงินและบัญชี

นางสุภาภรณ์ สุขเกษม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวศิริลักษณ์ เอียดงามสม
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฉลวย ขันจ่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานการเงินประจำเดือน

ช่องทางการติดต่อ

ธุรการ : 0 7529 1591  ต่อ 26

พัสดุ : 0 7529 1591  ต่อ 27

การเงินและบัญชี : 0 7529 1591  ต่อ 28