ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายช่างกล มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกลและเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่นๆ ในเขตโครงการ แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน คือ

1. งานบริหารเครื่องจักรกล
2. งานยานพาหนะ
3. งานซ่อมบำรุง
4. งานสื่อสาร

บุคลากรฝ่ายช่างกล

นายชำนาญ วิเชียรโสภณ
หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นางลัดดาวัลย์ แสงหงษ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2

นายณัฐพงศ์ เกลี้ยงประไพ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์