ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนงานและควบคุมงบประมาณในทุกกิจกรรมของโครงการพิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาชนบท ได้แก่ โครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลางเร่งด่วน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่นๆ สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ รวบรวมเก็บสถิติข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล จัดทำรายงานในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน คือ

1. งานแผนงานและงบประมาณ
2. งานประสานงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและโครงการพิเศษ
3. งานสำรวจ และ ออกแบบเบื้องต้น
4. งานติดตามประเมินผลและรายงาน

บุคลากรฝ่ายวิศวกรรม

นายเอกชัย สังข์พราหมณ์
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายกฤษณ์ โจ้งจาบ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายสมนึก เดชธรรมวงศ์
ช่างสำรวจ ช 4

นางเสาวณี เพ็ชรย้อย
พนักงานพิมพ์ ส 3

นายสมพร เลื่อนแก้ว
พนักงานพิมพ์ ส 3

นายอภินันท์ ศรีทัย
นายช่างชลประทาน

นายขจิตศักดิ์ พันนา
นายช่างชลประทาน